6 de gener del 2014

A QUIN BANC M'HE D'ADREÇAR?

Encertar l'entitat financera idònia a la que l'empresa s'ha d'adreçar per sol·licitar una línia de finançament és clau per tenir obtenir una resposta positiva. Actualment, una de les causes habituals de denegacions de finançament bancari és el fet que l'empresa no s'adreça a l’entitat financera idònia. Seguidament exposem alguns criteris bàsics que l'empresa ha de tenir en compte amb la finalitat esmentada:

LÍMIT DE FINANÇAMENT
És important saber que és habitual que les entitats financeres vulguin assumir un percentatge de risc en el nostre pool bancari proporcional a la seva pròpia dimensió o quota de mercat. Per això, en funció de l'import de finançament que precisem, haurem d'adreçar-nos a unes o altres entitats financeres. O, com a mínim, hem de ser conscients que determinades entitats no voldran superar determinats límits de risc.

SECTOR
Cal considerar que, en ocasions, existeixen entitats financeres que tenen vinculacions o un interès especial en invertir en empreses de sectors concrets. Si la nostra empresa pertany a algun d'aquests sectors, cal adreçar la sol·licitud de finançament a aquestes entitats.

PRODUCTE
Si l'empresa té interès en un determinat producte de finançament pel que existeixen companyies que comercialitzen exclusivament aquests tipus de productes (p.e. factoring, lísing, renting, etc.), cal adreçar-se a aquestes i no a entitats financeres generalistes. Així no carregarem de risc a les entitats generalistes a les que en un futur potser haurem de sol·licitar altres línies de finançament més habituals.

PAÏSOS
Cal posar de manifest que operen al nostre país nombroses entitats financeres que tenen origen a l'estranger, malgrat que, a tots els efectes funcionen com la resta d'entitats, és a dir, tenen fitxa bancària pròpia, són supervisades pel Banc d'Espanya, estan sotmeses a la mateixa normativa, etc. Si l'empresa manté relacions comercials (import-export) amb algun dels països d'on és originària l'entitat, aquesta pot tenir una major predisposició a concedir línies de risc a l'empresa.

En la mesura que l'empresa sigui capaç d'adreçar la sol·licitud de finançament a una entitat financera que tingui una certa predisposició pel perfil d'empresa o operació en funció del que s'ha comentat abans, aquesta gaudirà de més probabilitats d'obtenir el finançament i, a més, de fer-ho amb límits més generosos, condicions econòmiques més interessants i obtenint un millor servei.

A partir dels criteris bàsics esmentats, amb la finalitat d'identificar aquells bancs on encaixarà millor cada empresa, és recomanable i cada vegada és més habitual que l'empresa s'adreci a professionals especialitzats en recerca de finançament bancari.

Bookmark and Share

0 Comments: